Διαγωνισμός Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2022!

Blog Inside Image

 

Όροι συμμετοχής διαγωνισμού - «Διαγωνισμός Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2022!»

 

1] H «Asepa Trading» διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας της στο Instagram, https://www.instagram.com/asepa.trading/, την παρούσα προωθητική ενέργεια με τίτλο «Διαγωνισμός Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2022!» με δώρο (εφεξής το «Δώρo»), το κάτωθι:

 Mία LG 55 inch 4K Smart OLED TV

2] Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα.

3] Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από την 01-12-2022 με την ανάρτηση της σχετικής ανακοίνωσης στο https://www.instagram.com/asepa.trading/ μέχρι και τις 14-12-2022.

4] Για τη συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια δεν απαιτείται αγορά προϊόντος. Για να συμμετάσχει κάποιος στο διαγωνισμό θα πρέπει να επισκεφθεί τη σελίδα της «Asepa Trading» στο Instagram (https://www.instagram.com/asepa.trading/) και να συμπληρώσει τα σχετικά στάδια όπως αναφέρονται πιο κάτω: 

(α) Like στην φωτογραφία του διαγωνισμού στο Instagram 

(β) Follow τη σελίδα της «Asepa Trading» στο Instagram (https://www.instagram.com/asepa.trading/)

(γ) Tag 2 φίλους/φίλες στα σχόλια

Στη λήξη του διαγωνισμού και συγκεκριμένα στις 15-12-2022 θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση που θα αναδείξει ένα (1) νικητή ο οποίος θα κερδίσει το παραπάνω δώρο.

 

5] Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του διαγωνισμού.

6] Ο νικητής θα ανακοινωθεί μέσω της σελίδας της «Asepa Trading» στο Instagram

με σχετική ανάρτηση αλλά και μέσω προσωπικού μηνύματος που θα σταλεί στο Instagram. Για να παραλάβει το δώρο του, θα πρέπει να στείλει απαντητικό μήνυμα στο Instagram μέχρι τις 31-03-2023 στις 12 τα μεσάνυχτα με τα προσωπικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση κατοικίας) προκειμένου να διασφαλιστεί η παραλαβή του δώρου του. Για την αποδοχή του δώρου απαραίτητη είναι η υπογραφή δήλωσης αποδοχής δώρου κατά την παραλαβή του. Τα δώρα θα αποσταλούν στον νικητή που διαμένει εντός Κύπρου με εταιρεία courier και τα έξοδα αποστολής θα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον διοργανωτή. Εάν ο νικητής δεν ανταποκριθεί έως τις 31-03-2023 στις 12 τα μεσάνυχτα, απαντώντας με μήνυμα στο Instagram ή εάν δεν αποδεχθεί το Δώρο του, τότε το Δώρο ακυρώνεται. Επίσης, αν ο νικητής δεν στείλει τα πλήρη στοιχεία του έως τις 31-03-2023 χάνει αυτομάτως και οριστικά το δικαίωμα του επ' αυτού και η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη, διατηρεί δε το δικαίωμα να προβεί είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος Δώρου είτε στην διάθεση του με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που δεν πληροί τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

(β) λόγω κωλύματος βάσει των παρόντων όρων.

(γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους.

(δ) Χωρίς παρουσίαση της ταυτότητας ή διαβατηρίου κατά την παραλαβή του Δώρου.

H «Asepa Trading» σε περίπτωση που στο πρόσωπο του νικητή, συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης του δώρου.

7] H «Asepa Trading» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους του διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών διεξαγωγής , εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στην σελίδα του « Asepa Trading» http://www.asepatrading.com/blog/diagwnismos-pagkosmioy-kypelloy-podosfairoy-2022. 

8] Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας κάθε υποχρέωση του διοργανωτή παύει να υφίσταται, μη υπεχουσών οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων και του νικητή. Το Δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Δώρα καθώς και τον αριθμό αυτών με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών.

9] Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των εταιρειών.

10] Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. H «Asepa Trading» δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Περαιτέρω, Η «Asepa Trading» δεν ευθύνεται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών και για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στην σελίδα H «Asepa Trading» με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας. Οι συμμετέχοντες ρητά αναγνωρίζουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής της σελίδας H «Asepa Trading» http://www.asepatrading.com/blog/diagwnismos-pagkosmioy-kypelloy-podosfairoy-2022

11] Οι παρόντες αναλυτικοί όροι βρίσκονται αναρτημένοι στην εφαρμογή του διαγωνισμού (http://www.asepatrading.com/blog/diagwnismos-pagkosmioy-kypelloy-podosfairoy-2022). Η παρούσα προωθητική ενέργεια δεν διενεργείται από το Instagram, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται ή σχετίζεται με το Instagram.

13] Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας ή λόγων ασφαλείας H «Asepa Trading» δύναται και δικαιούται να ΜΗΝ προσφέρει το Δώρο, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας.

14] H «Asepa Trading» δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο ως προς την λειτουργία των προϊόντων που περιέχονται στο Δώρο και/ ή, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του Δώρου ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Επίσης, δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στο Δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία και δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ή/και των νικητών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας και της διανομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της «Asepa Trading» παύει να υφίσταται.

15] Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την προωθητική ενέργεια που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια Λευκωσίας.