Μεγάλες ίντσες για Απίστευτο Ρεαλισμό

NanoCell-Series-Facebook

 

Όροι και Προϋποθέσεις Προωθητικής Ενέργειας 

«LG NanoCell & UHD TVs + Prepaid Card»

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» (εφεξής καλουμένη «Διοργανώτρια») με έδρα στο Δήμο Π. Φαλήρου Αττικής (οδός Εθνάρχου Μακαρίου, αρ. 1), Α.Φ.Μ. 999864804 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά και Αρ. ΓΕ.ΜΗ. 123348301000, προκηρύσσει την προωθητική ενέργεια «LG NanoCell & UHD TVs + prepaid card» (εφεξής καλουμένη «προωθητική ενέργεια»), 

1] Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια και η απόδοση του δώρου στους συμμετέχοντες. Στην προωθητική ενέργεια μπορούν να πάρουν μέρος όσοι διαμένουν στην Ελλάδα & Κύπρο  μόνιμα και νόμιμα και έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους. Επιτρέπεται μόνο μία συμμετοχή ανά αγορασθείσα συσκευή.

2] Η προωθητική ενέργεια θα διεξαχθεί, από την 20η Οκτωβρίου  2021 έως και την 18η Νοεμβρίου  2021 ή μέχρι εξαντλήσεως των σχετικών αποθεμάτων, όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει ή να μειώσει τη χρονική διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, να τροποποιήσει μονομερώς οποιονδήποτε/οποιουσδήποτε όρο (-ους) εκ των παρόντων ή/και να διακόψει ή να ματαιώσει την παρούσα προωθητική ενέργεια, αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με κάθε πρόσφορο και κατά την εύλογη κρίση της μέσο, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά της δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της http://www.lg.com/gr. Η μεταβολή αυτή θα είναι δεσμευτική για όλους από την ημερομηνία ανακοίνωσής της. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί η προωθητική ενέργεια, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή της ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

3] Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια ισχύει για αγορές περιοριστικά των μοντέλων της κατηγορίας προϊόντων LG NanoCell & UHD TVs και συγκεκριμένα του μοντέλου 75UP7500 που θα πραγματοποιηθούν εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος της παρούσας προωθητικής ενέργειας. 

4] Τρόπος Συμμετοχής 

Ο τρόπος συμμετοχής στην Προωθητική ενέργεια περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

4.1 Ο καταναλωτής κατόπιν της αγοράς των ανωτέρω αναφερομένων στο άρθρο 3 του παρόντος προϊόντων LG NanoCell & UHD TVs, εφόσον το επιθυμεί, θα ενημερώνεται για τη διαδικασία διεκδίκησης του δώρου, μέσα από υλικά επικοινωνίας που υπάρχουν στα φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα της ελληνικής & κυπριακής αγοράς που συμμετέχουν στην προωθητική ενέργεια. 

4.2 Έπειτα από την ολοκλήρωση της αγοράς και απαραιτήτως έως την 30/11/2021, ο συμμετέχων θα πρέπει να καλέσει στο Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Διοργανώτριας στους ακόλουθους τηλεφωνικούς αριθμούς: 2104800564 (από σταθερό ή κινητό) ή 801 11 200900 (από σταθερό)* (8000 0810 for Cyprus)   και να παρέχει τα απαιτούμενα στοιχεία για την παραλαβή του δώρου. Τα στοιχεία που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι τα ακόλουθα:

4.2.1 Προσωπικά στοιχεία: όνομα, επίθετο, ημερομηνία γέννησης, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), διεύθυνση κατοικίας ή/και διεύθυνση παραλαβής δώρου σε περίπτωση που είναι διαφορετική από τη δηλωθείσα διεύθυνση κατοικίας. 

4.2.2 Λοιπά στοιχεία αγοράς: αριθμός και ημερομηνία παραστατικού αγοράς, επωνυμία καταστήματος αγοράς και κωδικός προϊόντος. Το φωτοαντίγραφο ή φωτογραφία του παραστατικού αγοράς θα πρέπει να σταλεί επιπλέον στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.lg.com/gr/support/contact/chat-email/email .

4.3 Ακολούθως θα διεξαχθεί σχετικός έλεγχος από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Διοργανώτριας για τη συμμόρφωση της συμμετοχής με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Κατόπιν του ελέγχου αυτού, σε περίπτωση που ο συμμετέχων πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και δεν έχει αποδοθεί ο μέγιστος αριθμός δώρων, η Διοργανώτρια θα αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο συμμετέχοντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, ενημερώνοντάς τον για τη διαδικασία αποστολής του δώρου, ήτοι μίας δωροκάρτας Spendeo της Edenred, σύμφωνα με τα οριζόμενα αναλυτικά κατωτέρω υπό 5. 

5] Δώρα 

Ως Δώρο της Προωθητικής ενέργειας που θα παρέχεται με την αγορά ενός εκ των  παρακάτω μοντέλων που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της Προωθητικής ενέργειας, ορίζεται μία προπληρωμένη δωροκάρτα Spendeo της Edenred διάρκειας ενός (1) έτους (εφεξής η «Prepaid Card» ή το «Δώρο»), ως κάτωθι: 

  • Με την αγορά του μοντέλου 75UP7500 μία δωροκάρτα αξίας 300€

Τις ως άνω προπληρωμένες δωροκάρτες εκδίδει και διαχειρίζεται η εταιρεία με την επωνυμία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ Α.Ε.Ε.».

Η παράδοση της Pre Paid Card θα πραγματοποιείται δωρεάν εντός Ελλάδος & Κύπρου στη διεύθυνση που θα δηλώσει έκαστος συμμετέχων.

Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με μετρητά. Σε περίπτωση που: α) ο συμμετέχων αρνηθεί το Δώρο, το οποίο δικαιούται ή β) αμελήσει ή αδιαφορήσει να διεκδικήσει το Δώρο εντός της προβλεπόμενης στην παράγραφο 4.2 αποκλειστικής προθεσμίας διεκδίκησης ή γ) καταστεί αδύνατη η επικοινωνία μαζί του για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπό του εντός της ίδιας ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας, χάνει οριστικά οποιοδήποτε δικαίωμά του όσον αφορά το Δώρο αυτό. Οι αποστολές των Δώρων προς τους συμμετέχοντες θα πραγματοποιηθούν μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2021. Ο συμμετέχων, κατά την παραλαβή του Δώρου του, υποχρεούται να συμπληρώσει τα στοιχεία του και να υπογράψει το σχετικό έντυπο παράδοσης-παραλαβής. 

Σε περίπτωση λόγου ανωτέρας βίας εκτός της σφαίρας επιρροής της Διοργανώτριας, η τελευταία δικαιούται να μην προσφέρει στο συμμετέχοντα το Δώρο, ούτε εναλλακτικό Δώρο, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου, οποιασδήποτε μορφής και αξίας.

Διευκρινίζεται ρητά ότι για τη συμμετοχή στην Προωθητική ενέργεια, τελευταία ημέρα αγοράς του προϊόντος ορίζεται η 18η Νοεμβρίου 2021 και τελευταία ημέρα διεκδίκησης του Δώρου ορίζεται η 30η  Νοεμβρίου 2021. Μετά το πέρας των ανωτέρω ημερομηνιών καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δεν θα δεσμεύει τη Διοργανώτρια. Τυχόν υποβληθείσες συμμετοχές μετά το πέρας των ανωτέρω ημερομηνιών θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν τη Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

5Α] Όροι χρήσης της Pre Paid Card

Η χρήση των Prepaid Cards από το δικαιούχο υπόκειται σε ειδικότερους όρους χρήσης, όπως αυτοί ορίζονται από την εταιρεία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ Α.Ε.Ε.». Για περισσότερες πληροφορίες, οι συμμετέχοντες καλούνται να επισκεφθούν τις σελίδες http://www.edenred.gr/ ή http://www.spendeo.gr/terms (εφεξής Όροι Χρήσης Prepaid Card).

Η Prepaid Card είναι μια προπληρωμένη κάρτα διάρκειας ενός (1) έτους, το διαθέσιμο υπόλοιπό της οποίας μειώνεται κατά το πλήρως αφαιρούμενο ποσό της εκάστοτε αγοράς. Προκειμένου να καταστεί εφικτή μια συναλλαγή, θα πρέπει το πλήρως αφαιρούμενο ποσό να είναι μικρότερο ή ίσο με το διαθέσιμο υπόλοιπο στην κάρτα. Δεν είναι δυνατή η χρήση της κάρτας, αν το πλήρως αφαιρούμενο ποσό είναι μεγαλύτερο από το διαθέσιμο υπόλοιπο ή αν παρέλθει η ημερομηνία λήξης της Κάρτας.

Η Pre Paid Card γίνεται δεκτή στα συμβεβλημένα με MasterCard POS ανά τον κόσμο κατά τους όρους και προϋποθέσεις οι οποίοι αναγράφονται αναλυτικά στις σελίδες www.edenred.gr  και www.spendeo.gr/terms.

Το ποσό, στο οποίο αντιστοιχεί η Pre Paid Card μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο κατά τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω και δεν ανταλλάσσεται με μετρητά ή άλλες δωροεπιταγές. 

Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής της κάρτας, ο κάτοχος, πάντα σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και τους Όρους Χρήσης Prepaid Card, θα πρέπει να ενημερώνει άμεσα την «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ Α.Ε.Ε.» και τη Διοργανώτρια για το περιστατικό, είτε μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας είτε τηλεφωνικά καλώντας στο 801 300 3669. Η Διοργανώτρια δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη στην περίπτωση αυτή, ούτε υποχρεούται να αντικαταστήσει στον κάτοχο την κάρτα. 

Η «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ Α.Ε.Ε.»  διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει στην απενεργοποίηση της εκάστοτε Prepaid Card, εφόσον είναι ανενεργή για διάστημα 12 συνεχόμενων μηνών.

6] Για τη συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια είναι αναγκαία η συλλογή, καταχώρηση, διατήρηση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα [συγκεκριμένα όνομα, επίθετο, ημερομηνία γέννησης, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), διεύθυνση κατοικίας ή/και διεύθυνση παραλαβής Pre Paid Card σε περίπτωση που είναι διαφορετική από τη δηλωθείσα διεύθυνση κατοικίας], καθώς και των λοιπών στοιχείων αγοράς, τα οποία θα συσχετίζονται με τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα [συγκεκριμένα: αριθμός και ημερομηνία παραστατικού αγοράς, επωνυμία καταστήματος αγοράς, κωδικός αριθμός προϊόντος]σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από τη Διοργανώτρια αποκλειστικά για το σκοπό της πραγματοποίησης της παρούσας προωθητικής ενέργειας (συμμετοχή, ταυτοποίηση συμμετεχόντων, απόδοση Δώρων), καθώς επίσης και την εκπλήρωση τυχόν προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. φορολογική νομοθεσία) υποχρεώσεων της Διοργανώτριας (άρθρο 6 παρ. 1 (γ) GDPR) και την ικανοποίηση τυχόν εννόμων συμφερόντων της (άρθρο 6 παρ. 1 (στ) GDPR), σύμφωνα πάντα με τον Κανονισμό (ΕΕ)2016/679 (GDPR) και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Η εν λόγω επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων, θα γίνεται σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Διοργανώτριας, την οποία οι συμμετέχοντες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και είναι διαθέσιμη εδώ: https://www.lg.com/gr/privacy. Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται από την Διοργανώτρια αποκλειστικά για τους ως άνω σκοπούς επεξεργασίας και μόνο στο μέτρο και για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός εκ των ανωτέρω σκοπών. Τα δεδομένα θα επεξεργάζεται η Διοργανώτρια, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, καθώς και πρόσωπα τα οποία θα ενεργούν σε συμφωνία μαζί της ή κατ’ εντολή της για το σκοπό της επεξεργασίας. Συγκεκριμένα, η Διοργανώτρια κοινοποιεί τα δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτους που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό της, όπως ενδεικτικά στη διαφημιστική εταιρεία με την επωνυμία «CLEVERMEDIA (ΚΛΕΒΕΡΜΙΝΤΙΑ) ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης της διενέργειας της προωθητικής ενέργειας, στην εταιρεία μεταφορών που παραδίδει τις Pre Paid Cards, στην εταιρεία διαχείρισης του κέντρου εξυπηρέτησης πελατών της, καθώς και στην εταιρεία με την επωνυμία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ Α.Ε.Ε., οι οποίες ακολούθως δύνανται να τα κοινοποιήσουν σε συνεργάτες τους, αποκλειστικά για τον σκοπό εκτέλεσης των υποχρεώσεων και της παροχής των υπηρεσιών που περιγράφονται στους παρόντες όρους για την έκδοση και παράδοση των Pre Paid Cards. Ακόμη, ενδέχεται η Διοργανώτρια να διαβιβάσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων σε άλλες δικαιοδοσίες σε όλο τον κόσμο, οι οποίες ενδέχεται να μην έχουν τους ίδιους νόμους προστασίας δεδομένων με την Ελλάδα και συγκεκριμένα στην απώτερη μητρική εταιρεία της, LG Electronics Inc. που εδρεύει στη Σεούλ της Δημοκρατίας της Ν. Κορέας, Twin Tower, 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu ή σε άλλες συνδεδεμένες με την Διοργανώτρια επιχειρήσεις που εδρεύουν εκτός Ε.Ε. και τα δεδομένα να υποβληθούν σε επεξεργασία από τη Διοργανώτρια ή τις άλλες αυτές συνδεδεμένες με τη Διοργανώτρια επιχειρήσεις σε αυτές τις δικαιοδοσίες εκτός της Ε.Ε.. 

Η Διοργανώτρια λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων διαβιβάζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων των συμμετεχόντων που απορρέουν από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 δηλαδή του δικαιώματος ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας, εναντίωσης), οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν με τη Διοργανώτρια στο email: lgehsprivacy@lge.com ή με οποιονδήποτε εκ των τρόπων που προβλέπονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Διοργανώτριας. Επιπλέον, έχει οριστεί σε επίπεδο ομίλου εταιρειών LGE, Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO), με τον οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας dpo-eu@lge.com.

Η Διοργανώτρια ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να επικοινωνούν μαζί της προκειμένου να επιλύσουν οποιαδήποτε ανησυχία τους σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τους σκοπούς της παρούσας προωθητικής ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση, εάν οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι παραβιάζεται κάποιο από τα δικαιώματά τους σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων τους από την ανωτέρω επεξεργασία, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). 

 

7] Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανάγνωση και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της προωθητικής ενέργειας. 

8] Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους παρόντες όρους. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Στην περίπτωση που οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί από τη Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, τότε η Διοργανώτρια εταιρεία έχει το δικαίωμα άνευ άλλου τινός να αποκλείσει τον εν λόγω συμμετέχοντα τελείως από την προωθητική ενέργεια. 

9] Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με την προωθητική ενέργεια επιλύεται από τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών. 

* Χρεώσεις ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου υπηρεσιών τηλεπικοινωνία